Организацију Центра чине:

 • директор
 • организационе јединице Центра
 • стручна и саветодавна тела

Директор Центра је одговоран за успостављање унутрашње организације рада.
Своју функцију врши у сарадњи са:

 • Управним и Надзорним одбором, а у складу са Пословником о раду Управног  одбора број 01-551/05-24 од 28.02.2005. године и Надзорног одбора Центра за социјални рад „Дунав“ у Инђији број 01-551/05-24/5 од 28.02.2005. године
 • Руководиоцем служби и
 • Шефом  рачуноводства

Организационе јединице су:

1. Служба за заштиту деце и младих
2. Служба за заштиту одраслих и старих
3. Служба за управно правне послове

 • Пријемна канцеларија
 • Канцеларија за материјална давања

4. Служба за финансијско-административне и техничке послове

У Центру се образују стална и повремена стручна и саветодавна тела.

Стална тела центра су:

 • колегијум службе
 • стална комисија органа старатељства.

Повремена тела су стручни тимови.

Колегијум службе је стручно тело у чијем раду учествују:

 • руководилац службе
 • супервизор
 • водитељи случаја.

Колегијум службе разматра питања и доноси закључке од значаја за рад службе и унапређење стручних процедура у раду са корисницима.

Стална комисија органа старатељства формира се у складу са законом ради извршења послова пописа и процене вредности имовине лица под старатељством.

Стручни тим је стручно тело у чијем раду учествују:

 • супервизор
 • водитељ случаја
 • стручњаци посебних специјалности из или изван организационе јединице центра, односно из других установа и организација.

Стручни тим се образује одлуком руководиоца службе, односно супервизора, на предлог водитеља случаја, када овај процени да је потребна помоћ или додатна стручна подршка стручњака других специјалности ради извршења процене стања и потреба појединог корисника, планирања активности, пружања услуга и предузимања мера правне заштите појединог корисника.

Стручни тим се обавезно формира одлуком руководиоца службе:
1. када је потребно извршење послова који су законом или подзаконским прописима одређени да се обављају тимски (као на пример процена опште подобности будућих усвојитеља, хранитеља и старатеља);
2. када је потребно донети одлуку о заснивању усвојења;
3. када се разматра старатељски извештај привременог старатеља и старатеља;
4. када се одлучује о давању претходне сагласности старатељу за обављање послова који прелазе оквире редовних послова у заступању штићеника или редовног управљања његовом имовином;
5.  када је потребно одлучити о давању претходне сагласности за располагање имовином штићеника, односно располагање имовином детета под родитељским старањем.

У раду стручног тима поред супервизора, водитеља случаја и стручњака посебних специјалности из или изван Центра обавезно учествују и правник и руководилац службе у оквиру које се доносе наведене одлуке.
Стручни тим доноси посебан закључак који се уноси у записник који потписују сви присутни чланови стручног тима, а који се без одлагања прослеђује правној служби ради израде одговарајућег управног акта.

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова Центра за социјални рад „Дунав“ у Инђији можете преузети овде>>>

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google