štampaj štampaj mapa sajta mapa sajta pošalji pošalji

 Organizaciju Centra čine:

• direktor
• organizacione jedinice Centra
• stručna i savetodavna tela

Direktor Centra je odgovoran za uspostavljanje unutrašnje organizacije rada.
Svoju funkciju vrši u saradnji sa:
• Upravnim i Nadzornim odborom, a u skladu sa Poslovnikom o radu Upravnog  odbora broj 01-551/05-24 od 28.02.2005. godine i Nadzornog odbora Centra za socijalni rad „Dunav“ u Inđiji broj 01-551/05-24/5 od 28.02.2005. godine
• Rukovodiocem službi i
• Šefom  računovodstva

Organizacione jedinice su:

1. Služba za zaštitu dece i mladih
2. Služba za zaštitu odraslih i starih
3. Služba za upravno pravne poslove
- Prijemna kancelarija
- Kancelarija za materijalna davanja
4. Služba za finansijsko-administrativne i tehničke poslove

U Centru se obrazuju stalna i povremena stručna i savetodavna tela.

Stalna tela centra su: 
• kolegijum službe
• stalna komisija organa starateljstva.

Povremena tela su stručni timovi.

Kolegijum službe je stručno telo u čijem radu učestvuju:
• rukovodilac službe
• supervizor
• voditelji slučaja.

Kolegijum službe razmatra pitanja i donosi zaključke od značaja za rad službe i unapređenje stručnih procedura u radu sa korisnicima.

Stalna komisija organa starateljstva formira se u skladu sa zakonom radi izvršenja poslova popisa i procene vrednosti imovine lica pod starateljstvom.

 

Stručni tim je stručno telo u čijem radu učestvuju:
• supervizor
• voditelj slučaja 
• stručnjaci posebnih specijalnosti iz ili izvan organizacione jedinice centra, odnosno iz drugih ustanova i organizacija.
Stručni tim se obrazuje odlukom rukovodioca službe, odnosno supervizora, na predlog voditelja slučaja, kada ovaj proceni da je potrebna pomoć ili dodatna stručna podrška stručnjaka drugih specijalnosti radi izvršenja procene stanja i potreba pojedinog korisnika, planiranja aktivnosti, pružanja usluga i preduzimanja mera pravne zaštite pojedinog korisnika.

Stručni tim se obavezno formira odlukom rukovodioca službe:
1. kada je potrebno izvršenje poslova koji su zakonom ili podzakonskim propisima određeni da se obavljaju timski (kao na primer procena opšte podobnosti budućih usvojitelja, hranitelja i staratelja);
2. kada je potrebno doneti odluku o zasnivanju usvojenja;
3. kada se razmatra starateljski izveštaj privremenog staratelja i staratelja;
4. kada se odlučuje o davanju prethodne saglasnosti staratelju za obavljanje poslova koji prelaze okvire redovnih poslova u zastupanju štićenika ili redovnog upravljanja njegovom imovinom;
5.  kada je potrebno odlučiti o davanju prethodne saglasnosti za raspolaganje imovinom štićenika, odnosno raspolaganje imovinom deteta pod roditeljskim staranjem.
U radu stručnog tima pored supervizora, voditelja slučaja i stručnjaka posebnih specijalnosti iz ili izvan Centra obavezno učestvuju i pravnik i rukovodilac službe u okviru koje se donose navedene odluke.
Stručni tim donosi poseban zaključak koji se unosi u zapisnik koji potpisuju svi prisutni članovi stručnog tima, a koji se bez odlaganja prosleđuje pravnoj službi radi izrade odgovarajućeg upravnog akta.

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Centra za socijalni rad "Dunav" u Inđiji možete preuzeti ovde>>>