štampaj štampaj mapa sajta mapa sajta pošalji pošalji

Projekti centra

Centar za stabilnu porodicu

Projekat „Centar za stabilnu porodicu“ podržan od strane Skupštine opštine Inđija, realizovao se 2006. godine u trajanju od 4 meseca.

Projekat Centar za stabilnu porodicu je namenjen svim zainteresovanim i motivisanim porodicama i njenim pojedinim članovima koji žele da razreše prisutne porodične, bračne i roditeljske probleme odnosno da preduprede svoje bračne, porodične i roditeljske odnose.

 

Glavni cilj

Glavni cilj ovog projekta je poboljšanje ukupnog kvaliteta porodičnih i bračnih odnosa, kao i kvaliteta roditeljskih uloga i roditeljske kompententosti, jačanjem sposobnosti porodica sa rizikom da uspešnije rešavaju probleme. Preventivnim i savetodavnim rešavanjem disfunkcionalnih odnosa i relacija među roditeljima, indirektno i istovremeno, regulisaće se i opšti porodični odnosi, porodična atmosfera, što će se pozitivno odraziti i na druge članove porodice-decu i srodnike, kao i širu lokalnu zajednicu.

 

Operativni cilj

Operativni cilj ovog projekta jeste da se savetodavnim radom uz primenu teorijskih principa TA 101 pomogne ciljnoj grupi da prevaziđe svoje probleme kroz sticanje znanja i veština koje će joj biti od koristi u situacijama koje do tada nije uspevala konstruktivno da reše. Kroz savetodavni rad pomoći će se pojedincu ili celokupnoj porodici da istraži problem, razjasni konflikte i otkrije alternativne puteve za njihovo rešavanje. Kroz obučavanje veštinama življenja (savetovanjem) radiće se na uspešnijoj komunikaciji, razvijanju svesnosti i odgovornosti za vlastite postupke sa ciljem boljeg razumevanja sebe i drugih a što će dovesti do unapređenja i stvaranja kvalitetnijih porodičnih odnosa i odnosa u široj socijalnoj sredini.

Primenom specifičnih intervencija porodične terapije nastojaće se doći do glavnih problema u porodičnom funkcionisanju, sticanju uvida u disfunkcionalnost porodičnog sistema kao i pronalaženju zdravih snaga i resursa koji će osnažiti članove porodičnog sistema da se suoče sa promenama i problemima koje donose razvojni životni ciklusi porodice.

Primenom preventivnog socio-edukativnog programa Škola za roditelje koji je usmeren ka unapređenju ukupnih porodičnih odnosa i podizanju roditeljske kompetencije očekuje se da učesnici poboljšaju kvalitet svog roditeljstva. Preventivni karakter ovog programa podrazumeva intervencije pre nego što je došlo do eventualnih poremećaja u funkcionisanju porodičnog sistema i ostavlja mogućnost da roditelji koji osećaju ili imaju probleme mogu da se uključe i usvoje nova znanja na temu bračnih, porodičnih i roditeljskih odnosa.

 

Ciljna grupa

Ciljna grupa su disfunkcionalne porodice (na evidenciji CSR) koje su motivisane za rešavanje porodičnih problema i svi koji su izvan procesne zaštite ali se samoinicijativno obraćaju za pomoć zbog problema vezanih za bračno i porodično funkcionisanje, odnosno članovi funkcionalnih porodica koji žele da unaprede svoje porodično funkcionisanje.