štampaj štampaj mapa sajta mapa sajta pošalji pošalji

Projekti centra

Neka moj svet bude i tvoj svet

Projekat „Neka moj svet bude i tvoj svet“ odobren je na Konkursu za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom i podržan od Ministarstva rada i socijalne politike.

Realizovan je u periodu od 01.04.2007. do 31.12.2007.godine. Nosilac projekta je Opštinska organizacija Crvenog krsta Inđija u partnerstvu sa Centrom za socijalni rad.

Ciljna grupa projekta su bile osobe sa invaliditetom u seoskim sredinama,osobe sa invaliditetom u hraniteljskim porodicama, hranitelji osoba sa invaliditetom, deca na porodičnom smeštaju i lokalna zajednica. Predviđene aktivnosti su: istraživanje potreba OSI u seoskim sredinama, edukativni rad sa OSI na porodičnom smeštaju i njihovim hraniteljima i medijska kampanja.

 

Postignuti rezultati :

1. Istražene i evidentirane potrebe OSI u seoskim sredinama

Svih predviđenih 252 OSI su obiđene i njihove potrebe su istražene i evidentirane putem Upitnika BPI-1.Od svih prikupljenih podataka formirana su dosijea o socio-ekonomskom i zdavstvenom statusu i napravljena elektronska baza podataka. Urađena je Analiza prikupljenih podataka,koja će ubuduće olakšati rad na kreiranju novih projekata za zadovoljavanje potreba OSI u seoskim sredinama.

2. Informisani roditelji o specifičnim potrebama i pravima OSI i načinu zadovoljavanja istih.

Pružanjem informacija, savetovanjem i pružanjem podrške da se OSI ostvare svoja prava iz oblasti porodično pravne i socijalne zaštite kao i da se aktivno uključe u rad Društva za brigu o deci i omladini sa posebnim potrebama „Moj svet“, Asocijaciju za podršku „Živeti bez razlike“ i Međuopštinsku organizaciju Saveza slepih i slabovidih Inđija-Stara Pazova, kao i ukazivanje na značaj korišćenja kulturnih, sportskih, verskih i drugih društvenih sadržaja u skladu sa njihovim stvarnim potrebama.

3. Samostalnije i ravnopravnije funkcionisanje OSI u hraniteljskim porodicama

U toku trajanja projekta urađeni su individualni planovi za OSI na porodičnom smeštaju koji su se realizovali u hraniteljskim porodicama u Čortanovcima. Uočena je spremnost OSI da sticanjem novih znanja i usvajanjem veština uspešnije participiraju u svim aspektima porodičnog i socijalnog funkcionisanja.

4. Bolje socijalno integrisane OSI u hraniteljskim porodicama

U toku trajanja projekta realizovane su edukativno kreativne radionice uz učešće OSI na porodičnom smeštaju i decom bez razvojnih teškoća. Kroz kreativne radionice došlo je do značajnog razvoja samopouzdanja OSI. Njihovi radovi su bili izloženi povodom obeležavanja 25 godina rada Centra za socijalni rad (u septembru mesecu), kao i povodom obeležavanja Svetskog dana borbe protiv side, Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom i Svetskog dana volontera (3.decembra). Troje dece sa porodičnog smeštaja aktivno je učestvovalo i u priredbama, jedan dečak je recitovao, a dvoje je pevalo.

Takođe su učestvovali i u priredbi 12.decembra, koja je realizovana u organizaciji Društva „Moj svet“, i u priredbi povodom podele novogodišnjih paketića(27.decembra).

5. Ojačana hraniteljska kompentecija

Program pripreme i obuke hranitelja, podeljen je u 11 tematskih celina, a svaka celina je podeljena u 2 ili 3 vežbe, integrativni rezime trenera i zadatke za porodicu. U okviru trajanja projekta Program pripreme i obuke uspešno je prošlo 14 hranitelja (8 hranitelja kod kojih su smeštena deca bez razvojnih teškoća i 6 potencijalnih hranitelja koji su na kraju obuke dobili podobnost za obavljanje hraniteljske uloge).

6. Informisana javnost

Medijska kampanja je realizovana na tri lokalne radio stanice i tri televizijske stanice.

Ukupno je realizovano 54 emisije (polučasovne) sa različitim temama.Takođe je osmišljena i štampana brošura o osnovnim pravima OSI, koje su deljene prilikom organizovanja priredbi kao i na info štandovima koji su bili postavljeni u centru grada u decembru.Svim anketiranim OSI dostavljene su brošure poštom.