štampaj štampaj mapa sajta mapa sajta pošalji pošalji

Projekti centra

Prepoznajmo, reagujmo i sprečimo nasilje

Projekat "Prepoznajmo, reagujmo i sprečimo nasilje", podržan od Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku i demografiju, realizuje se od januara do kraja decembra 2008. godine.

Namenjen je žrtvama porodičnog nasilja, institucijama sistema (CSR, policije sudstva, javnog tužilaštva, doma zdravlja) i širem građanstvu.

 

Ciljevi i zadaci projekta

· Zaustavljanje i prevencija nasilnog ponašanja u partnerskom odnosu,

· Osnaživanje žrtve da izađe iz situacije nasilja,

· Davanje aalternativa nasilnom ponašanju i povećanje lične i partnerske kompetencije za rešavanje problema,

· Povećana informisanost osoba o svojim pravima i sistemima podrške i pomoći u situaciji nasilja,

· Smanjenje broja životno ugroženih osoba ( žene, stari, deca ) od nasilja u porodici,

· Viši nivo senzibilateta lokalne zajednice za prepoznavanje i prijavljivanje nasilja,

· Stvaranje efikasne multidisciplinarne mreže profesionalaca iz raznih institucija i NGO radi sprečavanja nasilja u porodici – lokalni tim,

· Kreiranje novog modela rada i protokola u rešavanju porodičnog nasilja, kvalitetnije i konkretnije mere zaštite – mobilni tim,

· Povećan broj intervencija i zaustavljanje nasilnog ponašanja u porodici,

· Uspostavljanje preventivnog rada u lokalnoj zajednici vezano za problematiku porodičnog nasilja.

 

Ciljna grupa Projekta

· Građani na teritoriji Opštine Inđija sa problemom nasilja u partnerskom odnosu (pod partnerskim odnosom podrazumevamo sledeće vrste relacija među partnerima: zabavljanje, brak, vanbračna zajednica, partneri u procesu fizičke separacije, razvoda, bivši supružnici, roditelji koji se ponašaju nasilno u međusobnom odnosu).

· Deca i omladina – žrtve zlostavljanja i zanemarivanja

 

Projektne aktivnosti:

- Dežurstvo na SOS telefonu

- Savetodavni rad sa žrtvama nasilja

- Pružanje pravne pomoći

- Terenska poseta po prijavi SUP-a

- Medijska kampanja

- Edukativne emisije na temu nasilja u porodici, problema bračnog i porodičnog funkcionisanja

- Štampanje edukativno informativnog materijala

 

Leci za projekat