Пројекат „Центар за стабилну породицу“ подржан од стране Скупштине општине Инђија, реализовао се 2006. године у трајању од 4 месеца.

Пројекат Центар за стабилну породицу је намењен свим заинтересованим и мотивисаним породицама и њеним појединим члановима који желе да разреше присутне породичне, брачне и родитељске проблеме односно да предупреде своје брачне, породичне и родитељске односе.

Главни циљ

Главни циљ овог пројекта је побољшање укупног квалитета породичних и брачних односа, као и квалитета родитељских улога и родитељске компентентости, јачањем способности породица са ризиком да успешније решавају проблеме. Превентивним и саветодавним решавањем дисфункционалних односа и релација међу родитељима, индиректно и истовремено, регулисаће се и општи породични односи, породична атмосфера, што ће се позитивно одразити и на друге чланове породице-децу и сроднике, као и ширу локалну заједницу.

Оперативни циљ

Оперативни циљ овог пројекта јесте да се саветодавним радом уз примену теоријских принципа ТА 101 помогне циљној групи да превазиђе своје проблеме кроз стицање знања и вештина које ће јој бити од користи у ситуацијама које до тада није успевала конструктивно да реше. Кроз саветодавни рад помоћи ће се појединцу или целокупној породици да истражи проблем, разјасни конфликте и открије алтернативне путеве за њихово решавање. Кроз обучавање вештинама живљења (саветовањем) радиће се на успешнијој комуникацији, развијању свесности и одговорности за властите поступке са циљем бољег разумевања себе и других а што ће довести до унапређења и стварања квалитетнијих породичних односа и односа у широј социјалној средини.

Применом специфичних интервенција породичне терапије настојаће се доћи до главних проблема у породичном функционисању, стицању увида у дисфункционалност породичног система као и проналажењу здравих снага и ресурса који ће оснажити чланове породичног система да се суоче са променама и проблемима које доносе развојни животни циклуси породице.

Применом превентивног социо-едукативног програма Школа за родитеље који је усмерен ка унапређењу укупних породичних односа и подизању родитељске компетенције очекује се да учесници побољшају квалитет свог родитељства. Превентивни карактер овог програма подразумева интервенције пре него што је дошло до евентуалних поремећаја у функционисању породичног система и оставља могућност да родитељи који осећају или имају проблеме могу да се укључе и усвоје нова знања на тему брачних, породичних и родитељских односа.

Циљна група

Циљна група су дисфункционалне породице (на евиденцији ЦСР) које су мотивисане за решавање породичних проблема и сви који су изван процесне заштите али се самоиницијативно обраћају за помоћ због проблема везаних за брачно и породично функционисање, односно чланови функционалних породица који желе да унапреде своје породично функционисање.